Graph Search trên tài khoản page

Rate this post

Get UID bằng tài khoản page ta thực hiện các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tạo tài khoản page

Vào tính năng FB UID API nạp trạng thái cần tạo tài khoản page. Sau đó vào tab Tạo tk page nhanh

Có 2 cách để tạo tài khoản page:

+ Tạo tài khoản page theo tên thứ tự: Điền tên cần tạo tài khoản page chỉ để lấy Graphsearch và chọn số lượng tạo page cần tạo, phần mềm sẽ tạo theo tên vừa nhập và đánh theo số thứ tự

Ưu điểm: tạo page nhanh vì tên page và page đơn giản ( chỉ dành riêng cho lấy graphserch)

+ Tạo tài khoản theo tên và có avatar: (dùng để seeding là chính)

Cho list danh sách tên tài khoản page vào ô DS Tên, chọn đường dẫn ảnh để phần mềm cập nhật avatar. Tên page sẽ tương ứng với số thứ tự của link ảnh và nối tiếp

Bước 2: tạo file nạp với tài khoản page:

Vào chức năng Tạo file nạp trạng thái nhanh ở tab FB UID API: điền user và pass của tài khoản cần tạo file nạp của các page và click Sử dụng tất cả các TK page rồi click chạy để phần mềm tạo file nạp nhanh

Bước 3: Vào tính năng FB UID API: để get UID như bình thường

Nhưng nạp trạng thái với trạng thái của tài khoản page vừa lưu ở bước 2

Lưu ý:

– Tính năng này được áp dụng với nhưng tài khoản facebook bị khóa graphsearch, khắc phục bằng cách tạo 1 page cho tài khoản và quét graphsearch bằng tài khoản page

– Hiện tại tính năng này mới được khai thác nên facebook đang còn thoải mái và hạn chế khóa tài khoản khi get UID so với dùng tài khoản chính, Khuyên các bạn nên dùng để hạn chế khóa tài khoản facebook

Test 1 kết quả dưới lấy 35 name với 1 tài khoản page quét được 607143 UID