Hướng dẫn [Đăng bài bán tự động] cơ bản 1

Hướng dẫn [Đăng bài bán tự động] cơ bản 1
Đánh giá
Biến đầu vào
{Input}
{Input[index]} index=0,1,2…
Biến thành viên
{Email}
{LoginName}
{Password}
{Day}
{Month}
{Year}
Biến tin đăng
{Title}
{ContentText}
{ContentHtml}
{ContentBBCode}
Biến CHNN và CAPTCHA
{CHNN}
{Captcha}
Các lệnh cơ bản
ClearCookies
Delay
Nav
FindElement
SetAtt
SetAtts
SetText
SetTexts
Click
Submit
CHNN
Captcha
Error
Success
DataSet
DataGet
DataCut
DataReplace
DataTrim
DataCutString
DataRemove
Ví dụ 1 : vào google tìm từ “phan mem dang tin” rồi click vào link “vfp.com.vn”
ClearCookies
Nav=google.com
FindElement=id,q
SetAtts=value,phan mem dang tin
Delay=5
FindElement=att,action,/search
Submit
Delay=5
FindElement=href,vfp.com.vn
Click
Ví dụ 2 : đăng ký tài khoản forum forum.cdythadong.edu.vn
Nav=http://forum.cdythadong.edu.vn/yaf_register.aspx
FindElement=att,src,/resource.ashx
Captcha
FindElement=id,forum_ctl03_CreateUserWizard1_CreateUserStepContainer_tbCaptcha
SetAtts=value,{Captcha}
FindElement=id,forum_ctl03_CreateUserWizard1_CreateUserStepContainer_UserName
SetAtts=value,{LoginName}
FindElement=id,forum_ctl03_CreateUserWizard1_CreateUserStepContainer_Password
SetAtts=value,{Password}
FindElement=id,forum_ctl03_CreateUserWizard1_CreateUserStepContainer_ConfirmPassword
SetAtts=value,{Password}
FindElement=id,forum_ctl03_CreateUserWizard1_CreateUserStepContainer_Email
SetAtts=value,{Email}
FindElement=id,forum_ctl03_CreateUserWizard1_CreateUserStepContainer_Question
SetAtts=value,ten toi la gi
FindElement=id,forum_ctl03_CreateUserWizard1_CreateUserStepContainer_Answer
SetAtts=value,la an
FindElement=id,forum_ctl03_CreateUserWizard1_CreateUserStepContainer_StepNextButton
Click
Delay=5
Error={Html},forum_ctl03_CreateUserWizard1_CreateUserStepContainer_StepNextButton,+,lỗi đăng ký
Success=Đăng ký thành công

Hãy bình luận, hỏi đáp thắc mắc hoặc thảo luận với chúng tôi tại đây

bình luận