Hướng dẫn [Đăng bài bán tự động] cơ bản 2

Hướng dẫn [Đăng bài bán tự động] cơ bản 2
Đánh giá
[Base64]bace64
[SpinText]{a|b|c}
Var=name,value
Var=name,{CurrentElement}
Var=name,{CurrentElements}
Định nghĩa biến. ví dụ
Var=id,1 // khai báo biến id
DataSet={Var:id} //gọi biến id
Timeout=value
ClearCookies=
xóa cookies để xóa thông tin đăng nhập,phiên làm viếc trước đó
Delay=value
Nghỉ một khoảng thời gian. ví dụ
Delay=5//nghỉ 5 giây
If=value,checkValue(vd:A|B|C),+
If=value,checkValue(vd:A|B|C),-
EndIf
Kiểm tra điều kiện. ví dụ
Var=id,1
If=1,1|2|3,+ //nếu 1 có trong 1,2,3 thì id=2
Var=id,2
EndIf
If=1,1|2|3,- //nếu 1 không có trong 1,2,3 thì id=3
Var=id,3
EndIf
kết quả id=2
Nav=link
Nhảy đến 1 link
FindElement=id,value
FindElement=name,value
FindElement=href,link
FindElement=att,name,value
Tìm phần tử của HTML để thực hiện các lệnh khác
SetCurrentElement=name
SetCurrentElements=name
SetAtt=name,value
SetAtt=name,value,index
SetAtts=name,value
Gán thuộc tính cho phần tử
SetText=name,value
SetText=name,value,index
SetTexts=name,value
Gán text cho phần tử
SetHtml=name,value
SetHtml=name,value,index
SetHtmls=name,value
Gán html cho phần tử
Click=
Click=index
click vào phần tủ
Click2=
Click2=index
click vào phần tủ
Submit=
Submit=index
submit vào phần tủ
FindCHNN=beginText,endText
CHNN=value
Captcha=
Error={Html},checkText,+,message
Error={Html},checkText,-,message
Error={Data},checkText,+,message
Error={Data},checkText,-,message
Error=message
Success={CurrentUrl}
Success={DataText}
Success={DataLink}
Success={Text},beginText,endText
Success={TextLink},beginText,endText
Success={Html},beginText,endText,checkLink,err_message
Success=FindUrl,checkLink,err_message
Success={Data},checkLink,err_message
Success=message
DataSet={Html}
DataSet=value
DataGet=beginText,endText
DataGet=beginText,endText,-
DataCut=beginText,endText
DataCut=beginText,endText,-
DataCut2=beginText,endText
DataCut2=beginText,endText,-
DataReplace=beginText,endText
DataTrim=
DataRemove=
DataCutString=length
DataRemoveVN=
DataRemoveAllTag=
DataDecode=
DataEncode=
DataUrlDecode=
DataUrlEncode=
DataJsDecode=
DataJsEncode=
DataXml=data,args(vd 1|0|2),att(text)

Hãy bình luận, hỏi đáp thắc mắc hoặc thảo luận với chúng tôi tại đây

bình luận